Translate

Friday, January 30, 2015

Χαιρετισμοί Αγίων Ραφαήλ και Νικολάου και Παρθενομάρτυρας Ειρήνης


Εις τους εν Θερμή της Μυτιλήνης Αγίους Ιερομάρτυρας Ραφαήλ και Νικόλαον και την Παρθενομάρτυρα Ειρήνην.
Ποίημα Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννανίτου.
(Διαβάζεται σε κάθε περίστασιν)
Τον Ραφαήλ τον θαυμαστόν Ιερομάρτυρα
συν Νικολάω και Ειρήνη ανυμνήσωμεν
Τους πλουσίως δοξασθέντας παρά Κυρίου'
Εν Θερμή γαρ ως αστέρες ημίν ώφθησαν
Και πυρσεύουσιν απαύστως θείοις θαύμασι
τους κραυγάζοντας, Αθληταί Χριστού χαίρετε.
’θλησιν μακαρίαν, ανενδότω καρδία, ηθλήσατε τριάς των μαρτύρων (εκ γ')
Ραφαήλ συν τω Νικολάω και Ειρήνη τυράννους καταισχύνοντες'
διό ημάς γεραίροντες, ομοφώνως υμίν βοώμεν
χαίρετριάς στερρών Αθλοφόρων
χαίρε πλειάς Χριστού θεραπόντων
Χαίρε θεοφόρε Ραφαήλ θεόληπτε
χαίρε, νικηφόρε θεόφρον Νικόλαε
Χαίρε, Μάρτυς ειρηνώνυμε παρθενίας η λαμπάς
χαίρε, τρίστιχε συνέλευσις και αθλητική τριάς
Χαίρε, όμιλε θείς τρισαυγών Αθλοφόρων
χαίρε, κλέος και δόξα ευσεβών Ορθοδόξων
Χαίρε, σύστημα θείον τριστέλεχον
χαίρε, ευσεβών καύχημα ένθεον
Χαίρε, χορός τρισαρίθμων Μαρτύρων
χαίρε, ομότιμε πάντων Αγίων
Χαίρετε ’γιοι Μάρτυρες

Βίον έχοντες θείον, την ορμήν των απίστων, υπέστητε
προθύμω καρδία' και κεκρυμμένοι χρόνοις πολλοίς, άρτι
παραδόξως εφανερώθητε, ω Αθληταί τρισάριθμοι,
εκπλήττοντες τους εκβοώντας.

Αλληλούια.

Γνώμη ανδρειοτάτη, Ραφαήλ καθυπέστης, εχθρών την
μανιώδη κακίαν· και ποικιλοτρόπως αικισθείς, μαρτυρικής
ευκλείας κατηξίωσαι' διό την καρτερίαν σου, θαυμάζοντες αναβοώμεν
Χαίρε, η στήλη της καρτερίας
χαίρε, η πτώσις της δυσσεβείας
Χαίρε, της Ιθάκης βλαστός ιερώτατος
χαίρε, των Μαρτύρων εν πάση ομότροπος
Χαίρε, μύστης ενθεώτατος της αγάπης Του Χριστού
χαίρε, στύλος αρραγέστατος του θεόφρονος λαού
Χαίρε, ότι Κυρίω ολικώς ανετέθης
χαίρε, ότι του κόσμου των τερπνών απανέστης
Χαίρε, Χριστού θεράπων θερμότατος
χαίρε, πιστών ατίνακτος πρόβολος
Χαίρε, ζωής εναρέτου πυξίον
χαίρε, Φωτός ουρανίου δοχείον
Χαίρε Ραφαήλ αξιάγαστε

Δύναμιν ουρανίαν, έσχηκας εν τω λόγω, ως πλήρης
θεϊκής επιπνοίας, του Ευαγγελίου Χριστού, περιφανής
διδάσκαλος εχρημάτισας, Ραφαήλ παναοίδιμε, πάντας
διεγείρων κραυγάζειν'

Αλληλούια.

Ελλαμψιν ευσεβείας, έσχηκας εν καρδιά, Νικόλαε,
Ραφαήλ τοις λόγοις, και διακονήσαι ως εικός τη Εκκλησία,
Χριστού προκεχείρισαι· διό σε μακαρίζοντες,
αναβοώμεν σοι'
Χαίρε, τρωθείς Χριστού τη αγάπη
χαίρε, δειχθής θεόφρων εν πάση
Χαίρε, ιερών Διακόνων σελάγισμα
χαίρε, θαυμαστών Αθλοφόρων ωράϊσμα
Χαίρε, τύπος και γεώργιον Ραφαήλ του ιερού
χαίρε, όσιος Διάκονος Εκκλησίας Του Χριστού
Χαίρε, Θεσσαλονίκης ενθεώτατον αύχος
χαίρε, αθανασίας ευωδέστατον άνθος
Χαίρε, φθαρτών απάντων υπέρτερος
χαίρε, χορού Μαρτύρων συμμέτοχος
Χαίρε, Χριστού ιερώτατον θύμα
χαίρε, εχθρού καιριώτατον πήμα
Χαίρε Μάρτυς Νικόλαε

Ζων ενάρετον βίον, ως διάκονος θείος, υπέστης την
ορμήν των βαρβάρων, και ήθλησας εν Θερμή καλώς,
αθλητικώς Νικόλαε δεδόξασαι, τω σε ενδυναμώσαντι,
συν Αθληταίς Μάρτυς κραυγάζων·

Αλληλούια.

Ηθλησας στερροψύχως, ως νεάνις θεόφρον, Ειρήνη
μακαρία Παρθένε' και τυρρανικήν Μάρτυς οφρύν,
φαυλίσασα Κυρίω προσενήνεξαι, θυσία ως ευσπρόδεκτος,
ακούουσα παρ' ημών ταύτα·
Χαίρε, αλάβαστρον της αγνείας
χαίρε, κατάπτωσις της κακίας
Χαίρε, αιωνίου ειρήνης επώνυμος
χαίρε, Αθληφόρων αγίων ομόσκηνος
Χαίρε, κρίνον το μυρίπνοον της Αγάπης Του Χριστού
χαίρε, ξίφος το αμφίστομον κατ' οφρύος του εχθρού
Χαίρε, των νεανίδων εγκαλλώπισμα θείον
χαίρε, της παρθενίας ευωδέστατον ίον
Χαίρε, Χριστού αμνάς καλλιπάρθενε
χαίρε, Φωτός αϋλου ανάπλεως
Χαίρε, Χριστού πανακήρατος νύμφη
χαίρε, πιστών θεοβράβευτος νίκη
Χαίροις Ειρήνη πάνσεμνε.

Θυμόν ήνεγκας Μάρτυς, επελθόντων βαρβάρων, εν
απαλώ σώματι Ειρήνη, και εν όψει του σου πατρός, το
φρικτόν καθυποστάσα μαρτύριον, μαρτυρικής ηξίωσαι,
ευκληρίας αναβοώσα·

Αλληλούια.

Ίταμότητι πλείστη, Ραφαήλ των τυράννων, αντετάξω
την σην καρτερίαν, και δια πρίονος τον σκληρόν, θάνατον
υπέμεινας παναοίδιμε, εκπλήττων τους ορώντας σε,
και στηρίζων τους εκβοώντας'
Χαίρε, το κλέος των Ιερέων
χαίρε, το γέρας των Μοναζόντων
Χαίρε, θαυμαστής καρτερίας υπόδειγμα
χαίρε, ψυχικής παρρησίας διάγραμμα
Χαίρε, λύχνος φαεινότατος Μοναστών των της Θερμής
χαίρε, στήριγμα θεόσδοτον ευσεβών εν τοις δεινοίς
Χαίρε, ότι υπέστης ανυποίστους βασάνους
χαίρε, ότι εκτρέπεις τους αθέους τυράννους
Χαίρε, ηθών αμέμπτων διδάσκαλε
χαίρε, πολλών χαρίτων ανάμεστε
Χαίρε, πηγή σωτηρίων θαυμάτων
χαίρε, ροή ψυχοτρόπων ναμάτων
Χαίροις Ραφαήλ αξιάγαστε.

Κεκρυμμένος τυγχάνων, εν Θερμή πολλοίς χρόνοις,
υπό γην Ραφαήλ θεοφόρε, θαυμαστώς εγνώσθης τοις πιστοίς,
εν όψεσι και σημείων δυνάμεσι, και καταπλήττεις
άπαντες, τοις σοις θαύμασι τους βοώντας.

Αλληλούια.

Λάμπων θεοσεβείαις, Νικόλαε ωράθης, εκφαίνων ήνπερ
έσχηκας δόξαν' ένθεν τον τάφον Μάρτυς τον σον, οι
ευσεβείς ευρόντες Θεόν ήνεσαν, και χάριν αρυόμενοι,
βοώσε σοι εν ευφροσύνη.

Χαίρε, διάκονε Του Κυρίου
χαίρε, αντίπαλε του δολίου
Χαίρε, ο νικήσας τυράννων την ένστασιν
χαίρε, ο πλουτήσας Αγγέλων την έλλαμψιν
Χαίρε, Μάρτυς ακαθαίρετος του παντάνακτος Χριστού
χαίρε, πτώσις και εκνεύρισις του αλάστορος εχθρού
Χαίρε, ότι Μαρτύρων διανύεις τον δρόμον
χαίρε, ότι Κυρίου μεγαλύνεις τον λόγον
Χαίρε, πιστών θεόσδοτον καύχημα
χαίρε, ημών το θείον διάδημα
Χαίρε, χοροίς συναφθείς των Μαρτύρων
χαίρε, χαράς μετασχών των αγίων
Χαίροις Μάρτυς Νικόλαε

Μαρτυρίου τον δρόμον, διανύσας θεόφρον, ετέλεις
υπό γην πολλοίς χρόνοις, Νικόλαε μάκαρ εν Θερμή,
και αρτίως θαυμαστώς πεφανέρωσαι διό σου προσερχόμενοι,
τοις λειψάνοις πιστώς βοώμεν

Αλληλούια.

Νεκρωθείσα Ειρήνη, εν βιαίω θανάτω, μετέστης προς
αθάνατον δόξαν, και εν τω Νυμφώνι της Ζωής την του Σωτήρος
ορώσα λαμπρότητα, υπέρ ημών ικέτευε, των εκβοώντων σοι, θεόφρον
Χαίρε, νεάνις Χριστού αγία
χαίρε, παρθένος η μακαρία
Χαίρε, του πυρός ενεγκούσα την έκκαυσιν
χαίρε, των εχθρών καθελούσα την ένστασιν
Χαίρε, νύμφη πανακήρατε του Παντάνακτος Χριστού
χαίρε, μύρον το νοούμενον βίου του παρθενικού
Χαίρε, ότι Μαρτύρων τους αγώνας υπήλθες
χαίρε, ότι προς δόξαν των Αγγέλων ανήλθες
Χαίρε, οσμή αγνείας πανεύοσμος
χαίρε, κλεινών Μαρτύρων συνέστιος
Χαίρε, τρυφής η μετέχουσα θείας
χαίρε, Ζωής κοινωνούσα αγίας
Χαίροις Ειρήνη πάνσεμνε

Ξενωθείσα των κάτω, μακαρία Παρθένε, Ειρήνη
τοις χοροίς των Αγγέλων, συνήφθης τελέσασα στερρώς,
τον αγώνα τον καλόν καλλιπάρθενε, συν Ραφαήλ και Νικολάω,
προσάδουσα τω Κυρίω·

Αλληλούια.

Ολος δεδοξασμένος, Ραφαήλ, καθοράσαι, καθ' ύπαρ
εν Θερμή παραδόξως, συν Νικολάω και Ειρήνη,
και πανταχού ενεργείς εν τοις θαύμασι, ιώμενος τους πάσχοντας,
και βοηθών τοις εκβοώσι.
Χαίρε, ο μέγας εν θαυμασίοις
χαίρε, ο ένδοξος εν αγίοις
Χαίρε, ο το πάλαι αθλήσας στερρότατα
χαίρε, ο αρτίως φανείς ενθεώτατα
Χαίρε, ενεργών τοις θαύμασιν πανταχού υπερφυώς
χαίρε, χορηγών τοις άπασι τας αιτήσεις θαυμαστώς
Χαίρε, ότι κατ' όναρ και καθ' ύπαρ οράσαι
χαίρε, ότι ενθέως υπ' αξίων θεάσαι
Χαίρε, πολλών τα πάθη ιώμενος
χαίρε ημών προστάτις και πρόμαχος
Χαίρε, Μονής Καρυών δαδουχία
χαίρε, Θερμής θεϊκή ευκοσμία
Χαίροις Ραφαήλ αξιάγαστε.

Πλείστοις Πάτερ ωράθης, εκπληρών τας αιτήσεις,
και νέμων θεϊκήν ευφροσύνην' διό εν Θερμή τη
ση σορώ, πανταχόθεν οι ευσεβείς συρρέουσι,
Ραφαήλ ανυμνούντες σε, και εκβοώντες τω Σωτήρι·

Αλληλούια.

Ρώμην την θείαν έχων, Νικόλαε υπήλθες νομίμως,
Μαρτυρίου το σκάμμα, και παρά Κυρίου δοξασθείς,
εν Θερμή το σον σκήνος απεκάλυψας, τοις πόθω σοι γεραίρουσι,
και εκβοώσι σοι προθύμως·
Χαίρε, ο θείος εν διακόνοις
χαίρε, ο Μάρτυς εν Αθλοφόροις
Χαίρε, των αρχαίων Μαρτύρων ισότιμος
χαίρε, των Αγίων απάντων ομότιμος
Χαίρε, ένδοξε Νικόλαε νίκη πάντων των πιστών
χαίρε, βάσις και εδραίωμα ευσεβών χριστιανών
Χαίρε, ότι εδέξω αφθαρσίας το στέφος
χαίρε, ότι παρέχεις τοις τιμώσι σε σθένος
Χαίρε, Χριστού πιών το ποτήριον
χαίρε, ημών το θείον προσφύγιον
Χαίρε, εχθρού απαμβλύνας τα κέντρα
χαίρε, πιστών καταυγάζων την φρένα
Χαίροις Μάρτυς Νικόλαε.

Σύσκηνος των Αγγέλων, και Μαρτύρων τυγχάνων,
μετά Ραφαήλ και της Ειρήνης, Νικόλαε Μάρτυς του Χριστού,
συν αυτοίς υπέρ ημών, αεί πρέσβευε, ως αν δεινών ρυσθείημεν,
οι ομοφρόνως εκβοώντες.

Αλληλούια.

Το ακήρατον κάλλος, του Νυμφίου ορώσα, εις τας
επουρανίους σκηνώσεις, συν τοις τοκεύσι σου σεπτοίς,
Ειρήνη Παρθενομάρτυς αήττητε, συν αυτοίς Χριστώ πρέσβευε,
υπέρ ημών των εκβοώντων·
Χαίρε, το κρίνον της ευσεβείας
χαίρε, το σκεύος της παρθενίας
Χαίρε, ευωδίας της θείας θησαύρισμα
χαίρε, καλλινίκων παρθένων απάνθισμα
Χαίρε, μύρον πολυσύνθετον πολιτείας της σεπτής
χαίρε, άρωμα ουράνιον χάριτος αθλητικής
Χαίρε, ότι την άνω θείαν δέδεξαι ρώμην
χαίρε, ότι τον μέγαν κατεπάλαισας όφιν
Χαίρε, Χριστού ευώδες οσφράδιον
χαίρε, σεπτόν και άγιον σφάγιον
Χαίρε, σεμνή αηδών Αληθείας
χαίρε λαμπρά λαμπηδών αφθαρσίας
Χαίροις Ειρήνη πάνσεμνε,

Υμνοις επινικίοις, Αθληφόρε Ειρήνη, υμνούμεν σου
την άθλησιν Μάρτυς' ότι εν σώματι απαλώ, τον αρχαίον
κατεβέβληκας δράκοντα, και νίκης διαδήματι, κοσμηθείσα
Κυρίω ψάλλεις·

Αλληλούια.

Φωτοφόρος ως λύχνοι, αναφθέντες εν Λέσβω εφάνητε
αρτίως τω κόσμω, και θαυμάτων ταις μαρμαρυγαίς,
καταπυρσεύετε πιστών τα πληρώματα, Αθλοφόροι τρισάριθμοι'
διό πιστώς υμίν βοώμεν'
Χαίρε, Μαρτύρων τριττή χορεία
χαίρε, της Λέσβου φωταγωγία
Χαίρε, Αθλοφόρων χορός ο τριστέλεχος
χαίρε, ασεβείας απάσης ο έλεγχος
Χαίρε, σύστημα τρισάριθμον του Σωτήρος κοινωνοί
χαίρε, όμιλος θεόπλοκος ευσεβούντων οδηγοί
Χαίρε, εκ τρισηλίου φωτισμού δαδουχία
χαίρε, θείων Μαρτύρων θεοφόρε χορεία
Χαίρε, τριάς Τριάδος υπέρμαχοι
χαίρε, πιστών φωστήρες υπέρτιμοι
Χαίρε, Ραφαήλ συν τω Νικολάω
χαίρε, Ειρήνη γυναίων κάλλος
Χαίρετε Μάρτυρες ένδοξοι

Χαίροντες εν υψίστοις, Ραφαήλ και Ειρήνη, ομού συν
Νικολάω τω θείω, και πάσι τοις εν ταις Καρυαίς, αθλητικώ
τέλει εχθρόν αισχύναντες, δια παντός πρεσβεύετε,
υπέρ ημών των εκβοώντων·

Αλληλούια.

Ψάλλοντες συν Αγγέλοις, τον τρισάγιον ύμνον,
Τριάδι τη Αγία απαύστως, ικετεύσατε υπέρ ημών, ως αν
κινδύνων Μάρτυρες και θλίψεων, ρυώμεθα εκάστοτε,
οι ομοφώνως εκβοώντες·
Χαίρε, χορεία δεδοξασμένη
χαίρε, Αγγέλοις η συνημμένη
Χαίρε, Ραφαήλ Αθλητά ιερώτατε
χαίρε, νικηφόρε θεόφρον Νικόλαε
Χαίρε, Μάρτυς ειρηνώνυμε, ω Ειρήνη θαυμαστή
χαίρε, σύλλογε τρισάριθμοι Μυτιλήνης αρωγοί
Χαίρε, η συναυλία των τριττών Αθλοφόρων
χαίρε, η τριπλασία Αθλητών νικηφόρων
Χαίρε, Χριστού τριόροφον οίκημα
χαίρε, τρισσών Μαρτύρων το σύστημα
Χαίρε, ημών, ω τριάς θυμηδία
χαίρε, τριών Αθλητών συστοιχία
Χαίρετε Μάρτυρες ένδοξοι

Ω τριάς μακαρία των κλεινών Αθληφόρων Ραφαήλ
Νικόλαε και Ειρήνη, τη Αγία Τριάδι αεί, υπέρ ημών
ικεσίας προσφέρετε, ως αν της άνω λήξεως, επιτύχωμεν οι
βοώντες·

Αλληλούια.

Τον Ραφαήλ τον θαυμαστόν Ιερομάρτυρα
συν Νικολάω και Ειρήνη ανυμνήσωμεν
τους πλουσίως δοξασθέντας παρά Κυρίω
εν Θερμή γαρ ως αστέρες ημίν ώφθησαν
και πυρσεύουσιν απαύστως θείοις θαύμασιν
τους κραυγάζοντας, Αθληταί Χριστού χαίρετε.

Απολυτίκιον των Αγίων

Ελ Λέσβω αθλήσαντες υπέρ Χριστού του Θεού αυτήν ηγιάσατε,
τη των λειψάνων υμών ευρέσει μακάριοι.
Όθεν ημάς τιμώμεν, Ραφαήλ θεοφόρε άμα συν Νικολάω και
Παρθένω Ειρήνη, ως θείους ημών προστάτας και
πρέσβεις προς Κύριον

Έτερον του Αγίου Ραφαήλ

Της Ιθάκης τον γόνον και της Λέσβου το καύχημα
Οσιομαρτύρων την δόξαν Ραφαήλ ευφημήσωμεν πιστοί'
αρτίως γαρ ημίν φανερωθείς ιάματα πηγάζει τοις πιστοίς
και καθ' όναρ και καθ' ύπαρ υπερφυώς οπτάνεται τοις κράζουσι.
Δόξα τω σε δοξάσαντι Θεόν, δόξα τω σε θαυματώσαντι,
δόξα τω ενεργούντι δι εσού ημίν πάσιν ιάματα
.